USŁUGI

MAPY ANALOGOWE I NUMERYCZNE

MAPY ZASADNICZE

Zawierają one aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementach ewidencji gruntów (granice działek, użytki oraz budynki). Na tych mapach przedstawia się także usytuowanie podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu.

•  Mapa zasadnicza jest podstawą opracowania każdego projektu budowlanego, projektu sieci uzbrojenia terenu itp.
•  Wykonywane są w formie tradycyjnej na materiale wskazanym przez zleceniodawcę.
•  Mapę w formie klasycznej sporządzić możemy w dowolnej skali – jednak najczęściej stosowane są: 1:250; 1:500; 1:1000; 1:2000.
•  Ostatecznym efektem opracowań może być mapa w formie numerycznej w standardzie GEO-INFO

MAPY NUMERYCZNE

Jest to tworzenie danych ze zbioru punktów – co pozwala na uzyskanie pełnej informacji o przedstawianych obiektach. Mapa numeryczna jest więc rozszerzoną formą mapy zasadniczej ukazanej w formie elektronicznej.

MAPY INWENTARYZACYJNE BUDYNKÓW LUB BUDOWLI

•  Mapy te zawierają wszystkie istotne punkty budynków lub budowli - wraz z rzędnymi – zgodnie z układem odniesienia zleconym przez inwestora.
•  Możliwe jest wykonanie, opracowanie i przekazanie zleceniodawcy pliku zgodnego ze standardem AutoCAD.

POMIARY GEODEZYJNE W SYSTEMIE GPS

Pomiary wykonywane za pomocą zaawansowanych technicznie systemów satelitarnego pozycjonowania GPS:

•  Zakładanie geodezyjnych osnów realizacyjnych i pomiarowych,
•  Pomiary obiektów liniowych takich jak: linie światłowodowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne,
•  Wykonywanie pomiarów powierzchniowych.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

•  Wytyczanie osi głównych budynków i punktów charakterystycznych budowli liniowych,
•  Pomiary pionowości budowli wieżowych: kominów, silosów, masztów, wież, słupów nośnych itp.,
•  Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli,
•  Wszelkie pomiary kontrolne.

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

•  Geodezyjne opracowanie projektu,
•  Wytyczenie obiektów w terenie,
•  Geodezyjna obsługa prac budowlano montażowych,
•  Pomiary kontrolne i inwentaryzacja powykonawcza obiektów,
•  Aktualizacja mapy zasadniczej.

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH

•  Założenie osnowy realizacyjnej,
•  Wytyczenie punktów głównych trasy drogowej,
•  Wytyczenie nowoprojektowanej rzeźby terenu,
•  Wytyczenie innych, nietypowych punktów zleconych przez Inwestora,
•  Wykonanie pomiaru powykonawczego,
•  Aktualizacja mapy zasadniczej.

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

•  Podziały nieruchomości,
•  Rozgraniczenia nieruchomości,
•  Wznowienie punktów granicznych i wskazanie granic,
•  Sporządzanie dokumentów do celów prawnych.

PONADTO WYKONUJEMY WSZELKIE POMIARY PRECYZYJNE NIEZBĘDNE DO USTAWIENIA I URUCHOMIENIA LINII PRODUKCYJNYCH