Baza wiedzy

Budujesz się pierwszy raz i nie wiesz od czego zacząć? Jeśli tak to dobrze trafiłeś. Poniżej dowiesz się od czego zacząć oraz jakie elementy prac geodezyjnych będą niezbędne dla Twojej inwestycji.1. krok ku nowej inwestycji

Mapy do celów projektowych


Każda inwestycja budowlana:
– przydomowe przyłącze wodociągowe
– elektryczne,
– gazowe,
– kanalizacyjne, …etc.
czy też
– budowa małego domu lub hali magazynowej,
– drogi osiedlowej
– portu lotniczego
budowana w oparciu o Pozwolenie na budowę wymagają wcześniejszego sporządzenia projektu na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę.

Mapy takie mogą występować w formie tzw. klasycznej (papierowej), która to jest wykonywana najczęściej w skali 1:500 (chyba, że nasz Klient życzy sobie inaczej), jednak coraz więcej projektantów korzystających z zaawansowanych narzędzi jak np. AutoCad preferuje mapy do celów projektowych, wykonanych w formie cyfrowej (numerycznej), tj. wykonane w formie pliku *.dwg wektorowe obrazy, które docelowo można wydrukować na dowolnym materiale i w dowolnej skali.

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.


2. krok

Tyczenie obiektu budowlanego


Realizacja każdej inwestycji rozpoczyna się od wytyczenia przez uprawnionego geodetę zaprojektowanego obiektu budowlanego w terenie. Jest to więc nic innego, jak bardzo dokładne przeniesienie koncepcji projektanta w teren, zachowując przy tym wszystkie – przewidziane w projekcie – odległości od granic działki, czy istniejącej już infrastruktury zarówno naziemnej jak i podziemnej.

Wytyczenie obiektu budowlanego w terenie kończy się dokonaniem przez uprawnionego geodetę stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz przekazaniem Kierownikowi Budowy tak zwanego „szkicu tyczenia” stanowiącego podstawę dalszych prac dla firmy wykonawczej.

Przy małych inwestycjach jak np. budowa domu jednorodzinnego, wytyczenie obiektu w terenie najczęściej realizowane jest przez naniesienie osi konstrukcyjnych na tzw. profile geodezyjne (zwane też ławami sznurowymi) wyznaczone na poziomie 0,00 projektowanego budynku.

Większe inwestycje – jak np. hala magazynowa, blok mieszkalny …itp – z racji swych rozmiarów i specyfiki budowy wymagają często wielokrotnego wyznaczania zarówno osi konstrukcyjnych jak i innych kluczowych szczegółów projektu na kolejnych etapach budowy.

W przypadku wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu, wytyczenie również odbywa się na podstawie projektu i w większości przypadków sprowadza się do wyznaczenia w terenie punktów załamania przebiegu lub innych istotnych elementów podziemnych lub naziemnych uzbrojenia terenu oraz naniesienia na życzenie Inwestora lub Wykonawcy roboczych reperów wysokościowych będących podstawą do rozpoczęcia prac ziemnych.


3. krok

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli

(zwana też geodezyjnym pomiarem powykonawczym)


Pod tym pojęciem rozumiemy szereg czynności technicznych wykonywanych przez uprawnionego geodetę (pomiarowych, obliczeniowych, analitycznych i kartograficznych), będących podstawą do powstania dokumentów i baz danych dotyczących usytuowania poziomego i wysokościowego nowo powstałych obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokościowych pomierzonych obiektów.

Pomiary wykonuje się bezpośrednio w terenie, a w przypadku inwentaryzacji obiektów budowlanych podziemnych (zarówno sieci uzbrojenia terenu jak i elementów podziemnych budowli) należy ich BEZWARUNKOWO dokonywać PRZED ZASYPANIEM. Obowiązek zgłoszenia tego typu obiektów do pomiaru przed zasypaniem spoczywa na Inwestorze, wykonawcy robót budowlanych oraz Kierowniku Budowy.

Efektem końcowym inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli jest przekazanie przez uprawnionego geodetę stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (Operatu Technicznego) do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wniesienia zmian w bazie Mapy Zasadniczej (BDOT), aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).


Podziały i rozgranicznenia


Podział nieruchomości

polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) podziału nieruchomości można dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, m.in. w celu:
1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4. realizacji roszczeń do części nieruchomości;
5. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
6. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
7. wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
8. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.
Należy pamiętać, że podstawowym kryterium dopuszczalności podziału nieruchomości jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania. Organ, który wydaje decyzję zatwierdzającą podział ma obowiązek ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych stanowiących przesłanki podziału.

Rozgraniczenie nieruchomości

przeprowadza się, gdy między właścicielami sąsiednich nieruchomości powstał spór, co do prawidłowego przebiegu granic, a materiały archiwalne będące w zasobie właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nie pozwalają na jednoznaczne ich odtworzenie.
Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Wznowienie punktów granicznych i wskazanie granic

Wznowienie punktów granicznych polega na ponownej stabilizacji w terenie prawnych znaków granicznych, na podstawie danych otrzymanych z odpowiednich miejscowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.


Geodezyjna obsługa inwestycji

czyli wyższy poziom precyzji


Wszystkie inwestycje budowlane wymagają geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (osiedlowego, indywidualnego), przemysłowego, jak i inwestycji związanych z infrastrukturą: budowa kolei, dróg, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów rekreacyjnych i sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywamy wszystkie czynności, które są wykonywane podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych. Polegają one na kompleksowych pracach geodezyjnych na każdym etapie danej inwestycji budowlanej. A zatem geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, kontrolę pionowości i liniowości, badanie przemieszczeń i odkształceń a na koniec – wspomniane wcześniej – sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Wsparcie geodezyjne jest zatem konieczne dla zdecydowanej większości inwestycji budowlanych. Jest także niezbędne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Geodeta przygotowuje dokumentację realizacyjną i uczestniczy w organizacji wszystkich wykonawców inwestycji czy ich zaplecza materiałowo-sprzętowego. Podczas budowy do jego kompetencji należy regularne sprawdzanie czy usytuowanie budynków jest zgodne z planem zagospodarowania działki, projektem i pozwoleniem na budowę.

Pomiary precyzyjne do uruchomienia linii produkcyjnych


Wiele maszyn i urządzeń, które są składowymi linii produkcyjnych w zakładach wymaga precyzyjnych pomiarów podłoża, kąta nachylenia oraz obrotu. Ustawienie linii produkcyjnych w prawidłowy sposób zgodnie z precyzyjnymi pomiarami jest jednym z kluczowych aspektów jej prawidłowego działania podczas uruchomienia. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu precyzyjnych pomiarów na potrzeby linii produkcyjnych i maszyn, dlatego też możemy zaoferować najlepszą jakość usługi pomiaru i nadzoru bieżącego podczas osadzania maszyn.