Wszystko o geodezji


Geodezja a rynek nieruchomości – czynniki wpływające na wartość gruntów w wielkopolsce

Współczesny rynek nieruchomości podlega wpływowi różnorodnych czynników, a geodezja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wartości gruntów. W artykule tym skoncentrujemy się na tym, jakie czynniki geodezyjne wpływają na ceny gruntów na obszarze wielkopolski.

(więcej…)

Rozgraniczenie nieruchomości – czym jest i jak zrobić

Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się, gdy między właścicielami sąsiednich nieruchomości powstał spór, co do prawidłowego przebiegu granic, a materiały archiwalne będące w zasobie właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nie pozwalają na jednoznaczne ich odtworzenie.
Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Pomiary precyzyjne do uruchomienia linii produkcyjnych

Wiele maszyn i urządzeń, które są składowymi linii produkcyjnych w zakładach wymaga precyzyjnych pomiarów podłoża, kąta nachylenia oraz obrotu. Ustawienie linii produkcyjnych w prawidłowy sposób zgodnie z precyzyjnymi pomiarami jest jednym z kluczowych aspektów jej prawidłowego działania podczas uruchomienia. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu precyzyjnych pomiarów na potrzeby linii produkcyjnych i maszyn, dlatego też możemy zaoferować najlepszą jakość usługi pomiaru i nadzoru bieżącego podczas osadzania maszyn.

Co to inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli

Pod tym pojęciem rozumiemy szereg czynności technicznych wykonywanych przez uprawnionego geodetę (pomiarowych, obliczeniowych, analitycznych i kartograficznych), będących podstawą do powstania dokumentów i baz danych dotyczących usytuowania poziomego i wysokościowego nowo powstałych obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokościowych pomierzonych obiektów.
Pomiary wykonuje się bezpośrednio w terenie, a w przypadku inwentaryzacji obiektów budowlanych podziemnych (zarówno sieci uzbrojenia terenu jak i elementów podziemnych budowli) należy ich BEZWARUNKOWO dokonywać PRZED ZASYPANIEM. Obowiązek zgłoszenia tego typu obiektów do pomiaru przed zasypaniem spoczywa na Inwestorze, wykonawcy robót budowlanych oraz Kierowniku Budowy.
Efektem końcowym inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli jest przekazanie przez uprawnionego geodetę stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (Operatu Technicznego) do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wniesienia zmian w bazie Mapy Zasadniczej (BDOT), aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Czym jest wytyczenie obiektu budowlanego

Realizacja każdej inwestycji rozpoczyna się od wytyczenia przez uprawnionego geodetę zaprojektowanego obiektu budowlanego w terenie. Jest to więc nic innego, jak bardzo dokładne przeniesienie koncepcji Projektanta w teren, zachowując przy tym wszystkie – przewidziane w projekcie – odległości od granic działki, czy istniejącej już infrastruktury zarówno naziemnej jak i podziemnej.
Przy małych inwestycjach jak np. budowa domu jednorodzinnego, wytyczenie obiektu w terenie najczęściej realizowane jest przez naniesienie osi konstrukcyjnych na tzw. profile geodezyjne (zwane też łąwami sznurowymi) wyznaczone na poziomie 0,00 projektowanego budynku.
Większe inwestycje – jak np. hala magazynowa, blok mieszkalny …itp – z racji swych rozmiarów i specyfiki budowy wymagają często wielokrotnego wyznaczania zarówno osi konstrukcyjnych jak i innych kluczowych szczegółów projektu na kolejnych etapach budowy.
W przypadku wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu, wytyczenie również odbywa się na podstawie projektu i w większości przypadków sprowadza się do wyznaczenia w terenie punktów załamania przebiegu lub innych istotnych elementów podziemnych lub naziemnych uzbrojenia terenu oraz naniesienia na życzenie Inwestora lub Wykonawcy roboczych reperów wysokościowych będących podstawą do rozpoczęcia prac ziemnych.
Wytyczenie obiektu budowlanego w terenie kończy się dokonaniem przez uprawnionego geodetę stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz przekazaniem Kierownikowi Budowy tak zwanego „szkicu tyczenia” stanowiącego podstawę dalszych prac dla firmy wykonawczej.

Co to podział nieruchomosci i jak go zrobić

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podziału nieruchomości można dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji i warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, m.in. w celu:
1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4. realizacji roszczeń do części nieruchomości;
5. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
6. wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
7. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.
Należy pamiętać, że podstawowym kryterium dopuszczalności podziału nieruchomości jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania. Organ, który wydaje decyzję zatwierdzającą podział ma obowiązek ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych stanowiących przesłanki podziału.

Czym jest mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana – czy to przydomowe przyłącze wodociągowe, elektryczne, gazowe, kanalizacyjne, …etc. czy też budowa małego domu lub hali magazynowej, drogi osiedlowej lub portu lotniczego – budowana w oparciu o Pozwolenie na budowę wymagają wcześniejszego sporządzenia projektu na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę.
Mapy takie mogą występować w formie tzw. klasycznej (papierowej), która to jest wykonywana najczęściej w skali 1:500 (chyba, że nasz Klient życzy sobie inaczej), jednak coraz więcej Projektantów korzystających z zaawansowanych narzędzi jak np. AutoCad preferuje mapy do celów projektowych, wykonanych w formie cyfrowej (numerycznej), tj. wykonane w formie pliku *.dwg wektorowe obrazy, które docelowo można wydrukować na dowolnym materiale i w dowolnej skali.

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-
kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

Wznowienie punktów granicznych i wskazanie granic jak wykonać

Wznowienie punktów granicznych polega na ponownej stabilizacji w terenie prawnych znaków granicznych, na podstawie danych otrzymanych z odpowiednich miejscowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Czym jest Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywamy wszystkie czynności, które są wykonywane podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych. Polegają one na kompleksowych pracach geodezyjnych na każdym etapie danej inwestycji budowlanej. A zatem geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, kontrolę pionowości i liniowości, badanie przemieszczeń i odkształceń a na koniec – wspomniane wcześniej – sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Wsparcie geodezyjne jest zatem konieczne dla zdecydowanej większości inwestycji budowlanych. Jest także niezbędne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (osiedlowego, indywidualnego), przemysłowego, jak i inwestycji związanych z infrastrukturą: budowa kolei, dróg, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów rekreacyjnych i sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.