Co to inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli

Pod tym pojęciem rozumiemy szereg czynności technicznych wykonywanych przez uprawnionego geodetę (pomiarowych, obliczeniowych, analitycznych i kartograficznych), będących podstawą do powstania dokumentów i baz danych dotyczących usytuowania poziomego i wysokościowego nowo powstałych obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokościowych pomierzonych obiektów.
Pomiary wykonuje się bezpośrednio w terenie, a w przypadku inwentaryzacji obiektów budowlanych podziemnych (zarówno sieci uzbrojenia terenu jak i elementów podziemnych budowli) należy ich BEZWARUNKOWO dokonywać PRZED ZASYPANIEM. Obowiązek zgłoszenia tego typu obiektów do pomiaru przed zasypaniem spoczywa na Inwestorze, wykonawcy robót budowlanych oraz Kierowniku Budowy.
Efektem końcowym inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli jest przekazanie przez uprawnionego geodetę stosownej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (Operatu Technicznego) do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wniesienia zmian w bazie Mapy Zasadniczej (BDOT), aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).