Dostęp do informacji niejawnych

Posiadamy Poświadczenie Bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” z zakresu dostępu do informacji niejawnych, co daje możliwość wykonywania prac dla sektora obronnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji czy też Straży Granicznej.

Poświadczenie Bezpieczeństwa jest dokumentem tworzonym w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2010r (z późn. zm.) O ochronie informacji niejawnych umożliwiający danej osobie dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności (patrz: art. 5 ustawy). Wystawienie poświadczenia bezpieczeństwa odbywa się po przeprowadzeniu przez służby ochrony państwa (ABW lub SKW) oraz pełnomocnika ochrony szczegółowego postępowania sprawdzającego.